"چت " يا گفت و گوي اينترنتي كه پديده‌اي نوين و نوظهوراست، به سرعت در كشور ما فراگير شده و مخاطبان خود را در ميان اقشار مختلف جامعه يافته و بسياري از جوانان را به خود جلب كرده است.
چت يك ابزار رسانه‌اي است كه همچون ساير ابزارها، كاربرد آن مي‌تواند داراي آثار مثبت اي منفي باشد و مهم آن است كه فرهنگ استفاده صحيح از آن مي بايد در جامعه ايجاد شود.
چت به عنوان يك شيوه جديد ارتباطي، تاثير غير قابل انكاري بر نوع روابط اجتماعي بر جاي گذاشته است.در تبيين نقش چت به عنوان شيوه جديد ارتباطي - همچون ساير انواع رسانه - نوع پيام هاي مبادله شده چندان اهميتي ندارد.(البته نوع اين پيام ها در تقسيم بندي و تبيين اشكال متفاوت و متعدد ارتباط مبتني بر چت و انگيزه هاي متفاوت برقراري ارتباط در بين افراد مختلف قابل اهميت است، اما جاي طرح آن در بحثي ديگر است(.
آنچه که در چت از نوع پيام انتقال يافته قابل اهميت تر است تاثير آن بر انتخاب الگوهاي ارتباطي، تعريف نوع جديد ارتباط، تعريف و ايجاد مفهوم جديد از تعامل بين افراد و مفاهيمي نظير آن است. در واقع به واسطه چت نوع جديدي از ارتباط شكل مي گيرد كه با گذر از مرزهاي مكان و زمان، گذشته از اين كه محدوديت هاي هردو را نديده مي گيرد-كه البته خود اين ناديده گرفتن و شكستن مرزهاي زمان و مكان پيامد هاي مثبت يا منفي بسياري در الگوي جديد ارتباطي از خود بر جاي مي گذارد - از سوي ديگر، مفاهيم نو و تازه اي را مي آفريند كه با تعابير قبلي ما از ارتباط و معيارهاي پيشين ما براي برقراري ارتباط و انتظارات ما از ارتباط همخواني ندارد. چت معيارهاي نويي را خلق مي كند كه ما به عنوان پذيرندگان جديد اين شيوه ارتباطي ناگزير از پذيرش معيارها و شاخص هايي هستيم كه چت آنها را به ما تحميل مي كند. ما ناگزيريم اين معيارهاي جديد را بپذيريم تا امكان بهره مندي از نوع جديد ارتباط را نيز پيدا كنيم. شايد يكي از عللي كه افرادي كه تجربه كمتر و محدوتري از اين شيوه جديد ارتباطي دارند، مي كوشند و مي خواهند تا چتروم را به نوعي به ارتباط رودررو تبديل كنند، همين آزاردهنده بودن معيارهاي نوع جديد ارتباط سايبرنتيكي است كه به تعامل كنندگان تحميل مي شود.
در واقع اين يکي از خصوصيات چت کنندگان است که در عين حال كه دوست دارند از مزايا و نكات مثبتي كه فرازمان بودن و فرامكان بودن اين نوع ارتباط برايشان ايجاد مي كند، و محدوديت ها حذف مي کند، بهره مند شوند اما نمي خواهند به سادگي و به سهولت هم معيارهاي جديد و تحميلي آن را بپذيرند.در چنين شرايطي كه نه چت زير بار معيارها و ملاك هاي پيشين ارتباط مي رود و نه چت کنندگان حاضرند معيارها و ملاك ها نو را بپذيرند، اين مقاومت دوسويه، مي تواند موجب ناسازگاري فرد با شيوه نوي ارتباطي، و موجب عدم پذيرش، آزردگي، خشم، ترك ارتباط، يا در نهايت تسليم در برابر معيارهاي تحميلي آن شود.
به عقيده برخي کارشناسان چت، گفت وگوي‌ي متني و نوشتاري است كه مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف باشد.اصولا فلسفه اي‌جاد چت در ايران به گونه‌اي منفي برداشت شده است، زيرا اغلب گمان مي كنند چت بيشتر گفت وگوهاي دوستانه و سلام و احوالپرسي را تعقيب مي‌كند اما چت هم مانند ساي‌ر شيوه‌هاي ارتباطي كاركردهاي مختلفي دارد.
محورها:
1-تبيين چگونگي استفاده صحيح فرهنگ چت روم در کشور
2-تبيين آشناي‌ي با فرهنگ‌ چت به منظور ارتقا اطلاعات و افزاي‌ش آگاهي‌هاي مفيد، نه به منزله وقت گذراني و رد و بدل كردن مطالب بيهوده و ضد ارزشي
3-تبيين و آگاهي رساني و آموزش صحيح قشرهاي مختلف جامعه از كاربردهاي مثبت چت
از اين به برخي مزاياي استفاده از چت مي‌توان به صورت زير برشمرد:
1-?دسترسي به طيف وسيعي از افراد( كاربران آن لاين ) در يک لحظه.
?2-هزينه اندك تماس با دي‌گران حتي با نقاط بسيار دور( در مقايسه با ساير وسايل ارتباطي مانند تلفن،بي‌سيم،فكس و...)
?3-?امكان ارتباط صوتي ( ? ،( voice chat?تصويري? ( video chat?و نوشتاري ( ? chat)?به صورت هم زمان.
?4-امكان ارسال و دري‌افت فايل، عكس ، نامه و صرفه جوي‌ي در هزينه و وقت .
ازاين رو مي توان استفاده افراد ازچت را به دو دسته تقسيم نمود: دسته‌اي از چت‌كنندگان ، اساتيد دانشگاه، دانشجويان و پژوهشگران هستند كه به قصد آشنايي با عقايدوافكار مختلف ، نظرات گوناگون و برقراري گفت و گوي صريح و بي‌پرده با مردم وارد محيط هاي گفت و گوي مجازي مي‌شوند.
دسته‌اي ديگر براي دوست يابي، پركردن بخشي از اوقات فراغت و ياارضاي برخي تما‌يلات و نيازهايي كه در چارچوب روابط عادي اجتماعي قادر به تسكين آن نيستند وارد دنياي مجازي مي‌شوند.
به همين سبب به گفته كارشناسان،استفاده بيش از حد از چت‌هاي اينترنتي نامناسب مي‌تواند منجر به اختلالات رواني درازمدت در افراد شود.افراد استفاده‌كننده از رايانه به مرور زمان از زندگي واقعي و طبيعي خود دور مي‌شوند و به زندگي در فضا و فرهنك ديجيتالي روي مي اورند.
به گفته دكتر "ساموئل وي‌لت " روان پزشك آلماني، هر قدر فاصله بين دنياي واقعي و تخيلي افراد بيشتر شود، اي‌ن امر مي‌تواند منجر به افسردگي و بروز اختلالات رواني در افراد شود.
در چند سال اخير در بدو ورود كاربران به بسياري از چت روم ها، در خصوص رعايت موارد اخلاقي و اجتناب از گفت و گوي سياسي به كاربران اخطار داده مي شود،هر چند در اين چت روم‌ها نيز اشخاص در اتاق‌هاي خصوصي، آزادانه عقايد خود را مطرح مي‌كنند.
برخي از چت روم‌ها وجود دارند كه رعايت اصول اخلاقي را ملزم نمي‌دانند، به منظور حفظ شئونات اخلاقي، اغلب اين چت روم‌ها از سوي مراجع ذي صلاح مسدود مي‌شوند.
برخي كارشناسان و صاحب نظران مسايل اجتماعي معتقدند در زمان حاضر فضاي گفت و گوي مجازي به محلي براي عرض اندام جواناني تبديل شده است كه در دنياي واقعي به علت حاكميت هنجارها و ارزش‌هاي مسلط محيطي براي ابراز برخي نظرات و بروز پاره‌اي از رفتارها،مجالي نمي‌يابند. اين جوانان با انگيزه‌هاي مختلف وارد چت روم‌ها مي‌شوند.
زوج يابي اينترنتي نيز پديده‌اي جدي‌د و در حال گسترش است و برخي جوانان به منظور آشناي‌ي با همسر آينده خود وارد محيط چت مي‌شوند.
با توجه به اين كه بيشتر كاربران چت روم فارسی را جوانان نا آشنا به واقعيت هاي اجتماعي تشكيل مي‌دهند،افراد سودجو و فرصت طلب ،حضور گسترده‌اي در برخي چت روم‌ها دارند و مترصد فرصت هستند تا بااغفال جوانان، آنها را به بزه كاري سوق دهند.
گذشته از كساني كه نيازهاي گوناگونشان آنها را به چت روم‌ها مي‌كشاند، عده‌اي از افراد به قصد مزاح و فريب ديگر كاربران وارد چت روم‌ها مي شوند و از دادن اطلاعات غلط و دست انداختن ديگران لذت مي‌برند.
به طوري كه برخي افراد متاهل، مسن يا فقير خود را مجرد، جوان و ثروتمند جا مي‌زنند. برخي از چت‌كنندگان حتي در پاره‌اي از موارد هويت جنسي خود را دگرگون معرفي مي‌كنند.